Stedenbouwkundig Frame Zeeburgereiland

[slideshow]
Image
406.140901.architectuurcentrale_Frame-1 h700
406.140901.architectuurcentrale_Frame-2 h700
406.140901.architectuurcentrale_Frame-3 h700
406.140901.architectuurcentrale_Frame-4 stretch3 h700

[/slideshow]

Aan de totstandkoming van het frame hebben drie workshops in het najaar van 2013 ten grondslag gelegen: verkennen, verdiepen, bevestigen. Tijdens de workshops zijn diverse voorbeelden besproken wat leidde tot een frame (raamwerk). Het FRAME dient als basis voor de verdere doorwerking van de diverse deelplannen.

Een ‘frame’ is geen stedenbouwkundig plan in de traditionele zin van het woord. Het is een ruimtelijke verkenning die een aantal stedenbouwkundige regels omvat. Het frame omvat onder meer uitspraken hoe om te gaan met:

  • het programma (volume en differentiatie)
  • het parkeren (te hanteren norm en globaal waar)
  • geluidwering
  • welstandskader
  • en maatregelen voor het grondwater

Parkeren
Voor het parkeren wordt een parkeernorm voor het niet-sociale programma van 1:1,25 als maximaal gezien. Parkeerplaatsen voor de sociale woningen worden aangelegd langs de randen van het gebied in de openbare ruimte. De overige woningcategorieën krijgen een parkeervoorziening op ‘eigen terrein’. Daarbij is het niet uitgesloten dat parkeerplaats en woning zich in verschillende blokken bevinden. Daarnaast is het mogelijk dat elders in een bouwveld parkeeroplossingen worden aangebracht.

Omdat het vanwege de grondwaterhuishouding lastig en kostbaar is parkeerkelders te maken wordt gezocht naar inventieve oplossingen die bijdragen aan een levendig maaiveld. In het openbaar gebied wordt bij het uitwerken van het plan veel aandacht gegeven aan het fietsparkeren.

Openbare ruimte
De Zuider IJdijk wordt ruimtelijk betrokken bij het frame als esplanade. Het is een publiek recreatief park dat een goede verbinding aangaat met het frame. De bebouwing wordt gekenmerkt door veel variatie. Het binnengebied is vrijwel autovrij – alleen een buurtstraat loopt er doorheen – en is vooral bedoeld voor gebruik door bewoners en passanten. Kinderen spelen in de openbare ruimte.

Bebouwing
Uitgangspunt zijn alzijdige gebouwen die zich goed oriënteren op het openbare groen, de zon en de omliggende wegen. De architectonische ambitie voor RI-Oost is het realiseren van een buurt die ruimte biedt aan een levendige invulling met veel wooncomfort. Leidend thema hierbij is de eenheid in verscheidenheid. Bouwblokken kennen een maximale hoogte van circa 40 meter en zijn gevarieerd van hoogte. Architectonisch zijn zij geleed in grotere en kleinere segmenten met (veel) variatie.

Links
Lessen uit de Theo Koomenbuurt: over effectieve afsprakenkaders voor gebiedsontwikkeling
Dag van het Zeeburgereiland, 23 maart 2015